Szakterületek - dr. Váradi János ügyvéd

Szakterületek

Ügyvédi tevékenységem során polgári jogi és a gazdasági jogi szakterületeken szereztem beható szakmai tapasztalatot. Ügyvédként természetesen bármilyen jogi képviseletet igénylő ügyben állok tisztelt jelenlegi és leendő Ügyfeleim rendelkezésére. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány jellemző tevékenységet szeretnék bemutatni azzal, hogy bármilyen más jogi probléma esetén is állok szíves rendelkezésükre.

Ki szeretném emelni továbbá, hogy nemcsak magyar, hanem angol ill. német nyelven is állok a tisztelt Ügyfelek rendelkezésére.

Társasági jog, cégjog:

– társaságok alapítása, átalakítása és megszüntetése, az ehhez szükséges valamennyi dokumentum elkészítése
– társasági szerződés módosítása,
– átalakulási, egyesülési, szétválási eljárások lebonyolítása
– társasági részesedések átruházása, részvény és üzletrész adásvételi szerződés készítése,
– törzstőke emelése, csökkentése,
– végelszámolás megindítása, lefolytatása.

Ingatlanjog:

– lakás és egyéb ingatlant érintő szerződések elkészítése (adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés),
– haszonélvezeti jogra, jelzálogjogra vonatkozó szerződések elkészítése,
– társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), házirend szerkesztése, módosítása,
– telekalakítás lebonyolítása,

Polgári jogi szerződések és jogviták:

– polgári jogi szerződések (így kölcsön-, bérleti-, letéti-, kezességi-, megbízási-, vállalkozási-, szerelési-, tervezési-, adásvételi szerződések, ill. bármely egyéb itt nem felsorolt szerződések) szerkesztése és véleményezése
– képviselet polgári jogi jogvitákban

Követelések érvényesítése:

– ügyvédi felszólító levelek küldése,
– fizetési meghagyásos, ill. peres eljárás, valamint felszámolási eljárás megindítása,
– képviselet a végrehajtási eljárásban

Család- és öröklési jog:

– házassági, élettársi vagyonjogi szerződések, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések, – bíróság előtti képviselet házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése iránt, rokon- és gyermektartással összefüggő jogi képviselet,
– bíróság előtti jogi képviselet ellátása házassági bontóperekben és egyéb családjogi perekben,
– végrendeletek elkészítése,
– öröklési szerződések, tartási szerződések és életjáradéki szerződések szerkesztése,
– képviselet ellátása hagyatéki eljárásban és öröklési jogi vitákban.

Munkajog:

– jogi tanácsadás a munkaviszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos kérdésekben,
– vonatkozó okiratok elkészítése és véleményezése.